Privacyverklaring 

Persoonsgegevens

Huijbers' Administratiekantoor verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Huijbers' Administratiekantoor gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruiken wij alle aan ons beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van onze dienstverlening.

 

Grondslag van de verwerking

Huijbers' Administratiekantoor moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële dienstverlening of secretariaats werkzaamheden.

 

Uit de AVG volgt dat wij de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

 

Verantwoordelijke

Huijbers' Administratiekantoor is veelal de zogeheten verwerker en soms verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij in het geval van verwerker in overleg met de opdrachtgever(s) en in het geval van verantwoordelijke zelf beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Huijbers' Administratiekantoor is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Huijbers' Administratiekantoor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie via een beveiligde verbinding plaats.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Huijbers' Administratiekantoor bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en de wettelijke bewaarplicht in het geval daar sprake van is.

 

Privacy rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Huijbers' Administratiekantoor via het e-mailadres: post@huijbers.nl